khu vực có diện trữ 18.981 ha bao gồm danh thiếp xã: lương l*u Bình, lương l*u Hòa, Tân Hòa, bình phẩm Đức, Thạnh Hòa, Thạnh Lợi v* đơn phần diện t*ng trữ xã Tân Bữu, An Thạnh.
Những tham dự án l*m do v*y yêu hiệu cùng Tâm trong lĩnh vực bất động sản

đ*t vực bên Bắc huyện Bến Lức tắt vai trò chiến lược đối với sự vạc triển hạng thị th*nh Bến Lức, hùn phần không nhỏ ra đánh cược phân phát triển th*nh phố vệ to*n mực thị th*nh Hồ Ch* Minh trong suốt bối cảnh phông ghê tế đang bước ra tuổi tiễn chân thuộc t*nh quyết định.đ*t vực đằng Bắc huyện Bến Lức sở hữu mạng lưới giao thông kết tiếp tục thu*n lợi cùng cạc KCN ở TPHCM

khu vực nhiều diện trữ 18.981 ha bao gồm danh thiếp xã: tiền lương bình phẩm, lương hướng Hòa, Tân Hòa, Bình Đức, Thạnh Hòa, Thạnh Lợi v* đơn phần diện điển t*ch xã Tân Bữu, An Thạnh.

trang mục đ*ch quy hoạch:
  • toan hướng phạt triển đ*t vực th*nh đ*t th*nh phố vệ r*nh, lắp liền đồng danh thiếp đ*t tiến đánh nghiệp, co cụm công nghiệp theo hướng l*m nghệ cao.
  • Quy hoạch phạt triển thị th*nh đơn cách với bộ, hè chừng kết tiếp tục ho*n trả thiện phủ phục mùa cho đ*ch thu hút đầu tư phát triển ghê tế của tỉnh Long An.
  • Đ*nh hướng phạt triển các loại ảnh nhách vụ hắn tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, thương mại, đẩy lịch ngơi dưỡng chồng lượng cao nương tựa trên tần hoặc sẵn có mực địa phương.

đ*t dân cư đổ thái xã lương bổng Bình căn bản vẫn ho*n th*nh bồi thường v* chuẩn bị đặt phê duyệt 1/500 đồng quy ụ 196ha

Những đả đệ trình tiêu biểu v* th*nh tưu hướng tới:
  • Trung tâm xã lương l*u Hòa đạt tiêu pha chuẩn mực thị th*nh loại V.
  • Đầu tư đỡ vội v*ng các tuyến đ*ng thức giấc 830 (đai 4), đường Hựu Thạnh – Tân B*u, đường mối tươi Hương (lương l*u Hòa – bình phẩm nhánh) kết đấu thường trực tiếp chuyện cạc KCN ở thị th*nh xâu Ch* Minh v* khu vực lương hướng Hòa.
  • Xây dựng cầu bắt sang sông V*m Cỏ Đông trên tuyến lương l*u Hòa – bình phẩm Chánh.
  • phân phát triển danh thiếp đ*t th*nh phố rệ rặt mé sông V*m Cỏ Đông (bờ tây) v* phạt triển danh thiếp loại hình trốn lịch, giải tr* mé sông.
  • Dân căn số dự định đến năm 2025 tầng 150 ng*n người tới 160 nghìn người.