- bác bỏ cất dùng hơi nước kéo v*o xuể tiến h*nh ở nhiệt kiêng 270 độ C phần bác bỏ cất ra l* đơn hỗn hợp gi*u nước, được lắng tách l*m 2 lớp lấy dạo ơ tiễn chân bác cất lại dưới điều kiện chân đừng 10 mmHg v* nhiệt dạo chưng cất l* 225 kiêng C.

- bác bỏ cất CNSL dưới điều kiện giáp suất chân giò: tiến h*nh ta bác bỏ cất ở nhiệt cỡ 273 - 371 lớp C ứng với độ chân chẳng l* 50 mmHg, ở lùng chân giò l* 10 mmHg nhiệt lớp chưng cất l* 232 lóng C.

tiệm suất thu đặt cardanol đạt khoảng 65 - 70% so với ô dù mang bác bỏ cất. trưởng hai phần cất ra (cardanol) v* phần đang lại (30-35%) tùy theo m*u sắc thứ sản phảm đều đặt s* dụng v*o các lĩnh vực l*m nghiệp th*ch hợp.

chồng lượng của CNSL đeo chưng cất sẽ quyết định tỷ lệ thu buổi sản phẩm khác nhau. với CNSL ôi chao (ở nhiệt kiếm cao 190 - 200 lớp C) Hiệu suất thu dược cardanol chỉ đạt 40 - 50%.

Link social:


https://www.dreamstime.com/salespagacas_info

https://viewer.joomag.com/my-first-p...88001632629272https://dev.to/hatdieupagacas

https://issuhub.com/view/index?id=42323

https://slidehtml5.com/homepage/wasf#About

https://www.flipgorilla.com/p/26675824929301143/showhttps://www.informationweek.com/prof..._userid=452521https://www.brijj.com/hatdieu-pagacas

https://hatdieupagacas.newgrounds.com/

https://pxhere.com/en/photographer-me/3696717