lượng điều chịu để những điều kiện kh* h*u hĩ đa trạng thái v* khắc nghiệt. Kh* h*u hĩnh nhiệt đới với đơn cây mưa hằng năm đủ v* nhiều đơn vụ khô tuyền rệt l* những điều kiện tối ham th*ch xuể lượng điều phạt triển thắng. L* một cây kh*ch nhiệt độ cao v* rất nhạy cảm cùng giá lạnh vì thế vùng duyên hải thứ các miền nhiệt đới nằm ở ngần cao trường đoản cú 0 - 600m so mới ngữ nước biển l* môi d*i tự nhiên th*ch hợp biếu cây điều.

tuy thế cũng chộ nhiều ngoại luỵ cây điều tồn tại nổi ở những độ cao chừng 1000m sánh đồng của nác biển như ở lệ Mỹ (Mexico, Braxin, Venuzuela) hay ở lệ Phi (Tanzania). Như cố gắng, 1000m gi*u lẻ l* chừng cao giới thời hạn lượng điều còn gi*u trạng thái tồn tại để. nhòm chung kiêng cao chốn trồng trỉa điều sánh cùng thứ nác biển c*ng lớn thời cây đơm cả c*ng muộn, năng suất c*ng giảm.
lượng mưa
xứ để nhất được cây điều đổ hết xuể v* ra trái lắm l* miền lắm cây mưa nằm giữa 800mm đến 1500mm/năm (Barros, 1984, Frota v* cọng sự, 1985) áp tống đều trong suốt 6 - 7 tháng v* có một mùa khô khan kéo trường từ bỏ 5 - 6 tháng trùng v*o mùa cây điều ra món kết trái. th*ch nghi cùng điều kiện kh* h*u hĩ lắm hai mùa mưa khô khan tuyền rệt như thay lượng điều sẽ hoá hết bạo, t*ch lũy chồng dinh dưỡng trong vụ mưa được đại hồi bước trải qua vụ khô cây sẽ ra khuơ v* kết trái thu*n lợi (theo Ohler - 1979 lượng điều cũng bằng lòng lượng mưa từ bỏ 400 tới 4000mm/năm). lương bổng mưa nhiều hơn đánh biếu lượng điều muộn sinh trưởng v* cho sản phẩm chất lượng thua (hột bé) v* dễ bị danh thiếp lo*i cắt đâm trùng lặp tấn công. trái lại cây mưa chứ đủ lại dẫn tới lượng điều ra huơ kết trái bất thường. Ở những vùng gi*u lượng mưa to hơn nhất thiết phải nhiều sự thoát nước được bởi cây điều chớ kh*ch bất văn bằng thể nước tội phạm nè. Ở những miền gi*u cây mưa thấp (900mm/năm) hay l* gi*u lượng mưa cao (xấp xỉ 2000mm/năm) cơ m* phương diện bẳn bị tâu hơi nước nhiều cần nhiều viện pháp phanh giữ nước ở trong suốt gắt như lóng cách trồng trọt nếu như đủ to, công tuyệt trần cỏ để đừng tặng cỏ rìa choán nước v* các chất dinh dưỡng cùng lượng điều. Người mỗ h* khảo áp thấy sự cứt ngã lượng mưa trong các tháng 10, 11 v* 12 nhiều ảnh hưởng tới thâu hoạch mực t*u cạc cây điều biếu thâu hoạch sớm, trung bình v* muộn. giả dụ cây mưa l*ng nh*ng mỗi tháng l* 200mm thì thảy các cây điều đều biếu năng suất cao, trái lại phải cây mưa nh*ng nh*ng tháng 11 gi*u hơn sẽ biếu kết trái trái lại ở những lượng v*o hoa sớm v*o tháng 11 (Veerara - ghavan P.G., Vasavan M.G., "Cashew Res. Stn., Annakkasyam", 1979). Ngo*i gọi hỏi phắt lượng mưa, khuôn khổ v* chừng độ ngữ vụ khô cũng lắm ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả thâu hoạch mùa điều. đặt lắm của thu hoạch thường ng*y vụ khô khan giả dụ kéo trường ch* *t 4 - 5 tháng.

Xem thêm: Yêu Cầu Điều Kiện Kh* H*u V* Dinh Dưỡng Của Cây Điều