cú véo nhiều m*u xanh me đuối, ngụ rất khỏe v* đôi mắt tròi v*o. Lo*i sâu n*o rất năng hễ, chúng đền rồng ẩn núp dưới lá. nếu như thấy động chúng rớt xuống bẳn giả đò tắt hơi. Câu beo trường 16mm, g*n 6mm. Chúng thường t*p hợp tiêm phá lá điều mát, thắt đầu từ bỏ bên ngo*i tiến c*n đến gân lá. Khi th*nh nh*ch chúng lắm trạng thái chén trụi cả lá chỉ còn lẻ loi lại c*nh.

đơn lo*i khác cũng trêu loại vố beo Myllocerus discolor B., cũng hoi hư hại nghiêm trọng những lá điều mát, k*n biệt l* ở các vườn ươm cây con v* những vườn điều đuối.

phòng ngoại trừ:

nhút nhát sâu còn *t gi*u trạng thái s* dụng vợt lưới để bắt thịt. tã lót sâu nhỉ quá lắm thì giả dụ phun ké thuốc ngoại trừ sâu Quinalphos 0.05% hay Endosulfan 0.05% đơn tới hai b*n.

Trên đây biểu thị một mạng loại sâu hại chủ yếu (hua nhếch muỗi, sâu đục thân v* rễ) v* thứ yếu hoi tác hại nghiêm trọng đả thất thâu sản lượng mức cây điều đơn cách đáng tường thu*t. Việc phòng chống cho mỗi một loại sâu hại cạ phương pháp hóa học (thuốc tiêu diệt sâu) đúng khi đã phanh xem l* lắm kết trái v* hẵng hạn v*n chế được tổn thất lớn phai kinh tế bởi vì sâu hại gây v*o. tuy rằng nhiên, sẽ l* ăn nh*p lý v* đỡ khuất tê liệt hơn có nếu như tuyển lựa đặng viện pháp phòng thủ biếu lượng trồng chống lại đặt với tã gi*u loại sâu hại khác rau ra những thời điểm một mực. Theo hướng n* Ramadevi M., Radhakrishna Murthy Purcha (1983) hãy đề xuất phun lép thuốc xoá sổ sâu 2 tới 3 lượt trong thời gian của mỗi một tuổi đổ cả, chạm trổ bông v* đỗ trái mức cây điều sẽ bảo vệ cây chống lại sự tấn công hoi bệnh thứ tuốt luốt cạc loại sâu hại ch*nh v* thứ yếu. Phun Monocrotophos 0.05% v* Carbaryl 0.15%, 30 - 40 ng*y trong suốt thời gian diễn v*o vụ mùa hẵng thắng chứng minh l* lắm kết trái.

Ngo*i phòng trừ hóa học cũng cần quan tâm (ch*p lắm điều kiện) v*n dụng phòng sâu hại cây điều phẳng phiu viện pháp sinh v*t học (thiên sáo), chẳng hạn như đối x* với hua dịch muỗi người min vẫn xác định đặt 5 loại thiên địch l* Sycanus collaris, Sphedanolestis signatus, Irantha armipes, Occamustypicus v* Endochus inoratus sẽ rất có lợi trưởng về mặt kỹ trần thu*t v* kinh tế.

Xem thêm: Sâu hại điều – Câu cấu ăn lá (Hypomeces sp.)