li bấu gi*u m*u xanh me mát, trú ngụ rất khỏe v* kép hát mắt lòi ra. Lo*i sâu n* rất hay l* đụng, chúng đền ẩn núp dưới lá. phải chộ đụng chúng sa xuống đất giả tảng tắt hơi. Câu véo d*i 16mm, bướng 6mm. Chúng thường tụ hợp thắp phá lá điều đuối, bắt đầu tự đằng ngo*i tiến c*n đến gân lá. ch*p vách x*t chúng gi*u trạng thái ăn trụi hết lá chỉ đương đơn độc lại c*nh.

đơn lo*i khác cũng thuộc l*u loại cốp cấu Myllocerus discolor B., cũng hoi hư hại nghiêm quý trọng những lá điều non, k*n biệt l* ở cạc vườn ươm cây con v* những vườn điều đuối.

phòng chống trừ:

buổi sâu còn vắng có dạng s* dụng vợt lưới được thắt l*m thịt. Khi sâu đã quá nhiều thì nếu như phun ghé thuốc trừ sâu Quinalphos 0.05% năng Endosulfan 0.05% một đến hai lượt.

Trên đây biểu thị đơn mệnh loại sâu hại đẵn (hua xê muỗi, sâu đục thân thể v* rễ) v* phụ gây tác hại nghiêm quý trọng công thất thu sản cây của lượng điều đơn cách đáng trần thu*t. Việc gian biếu mỗi một loại sâu hại cọ phương pháp hóa học (thuốc xoá sổ sâu) đúng buổi đã tốt xem l* có kết trái v* hãy hạn v*n chế được tổn thất lớn béng ghê tế vị sâu hại gây v*o. Tuy nhiên, sẽ l* hạp lý v* đỡ tắt hơi tê liệt hơn gi*u phải tuyển lựa tốt biện pháp phòng ngự tặng cây trồng tỉa chống lại nổi với đại hồi gi*u loại sâu hại khác rau ra những thời điểm nhất thiết. Theo hướng n*o l* Ramadevi M., Radhakrishna Murthy Purcha (1983) hả đề xuất phun lép thuốc xoá sổ sâu 2 tới 3 b*n trong thời kì của mỗi giai đoạn hoá cả, trỗ đoá v* đ*u quả ngữ cây điều sẽ bảo vệ lượng chống lại sự tiến công gây bệnh ngữ quờ quạng cạc loại sâu hại ch*nh v* thứ yếu. Phun Monocrotophos 0.05% v* Carbaryl 0.15%, 30 - 40 ng*y trong thời gian diễn v*o mùa vụ hãy phanh l*m chứng minh l* lắm kết trái.

Ngo*i buồng ngoại trừ hóa học cũng cần quan ho*i (hồi hương gi*u điều kiện) ứng dụng phòng chống sâu hại lượng điều tuần tra cáo pháp sinh học (thiên sáo), chẳng hạn như đối với hua xịch muỗi người ta hả thây toan được 5 loại thiên địch l* Sycanus collaris, Sphedanolestis signatus, Irantha armipes, Occamustypicus v* Endochus inoratus sẽ rất có lợi trưởng phắt phương diện kỹ kể v* tởm tế.

Xem thêm: Sâu hại điều – Câu cấu ăn lá (Hypomeces sp.)