cây điều chịu được những điều kiện kh* h*u hĩ da dạng v* khắc nghiệt. Kh* h*u hĩnh nhiệt đới cùng một lượng mưa hằng năm đủ v* gi*u một vụ khô khan rõ rệt l* những điều kiện tối thú nh*n tốt lượng điều vạc triển xuể. L* một lượng thú nh*n nhiệt lùng cao v* rất nhạy cảm đồng lạnh giá th*nh th* miền duyên hải mực t*u các miền nhiệt đới nằm ở kiêng cao trường đoản cú 0 - 600m so mới của nác bể l* vá trường tự nhiên ăn nh*p biếu lượng điều.

Tuy v*y cũng chộ lắm ngoại luỵ lượng điều tồn tại đặng ở những cữ cao tìm 1000m sánh với ngữ nác biển như ở luỵ Mỹ (Mexico, Braxin, Venuzuela) năng ở châu Phi (Tanzania). Như ráng, 1000m gi*u lẻ l* tầm cao giới v*n hạn cây điều đương có dạng tồn tại tốt. Nhìn chung độ cao chỗ trồng trọt điều so với ngữ nước bể c*ng to thì cây đâm ra trưởng c*ng ch*m, hay l* suất c*ng giảm.
cây mưa
vùng phanh nhất xuể lượng điều sinh trưởng đặng v* v*o quả có l* xứ lắm lượng mưa nằm giữa 800mm đến 1500mm/năm (Barros, 1984, Frota v* quýnh sự, 1985) áp giải đều trong suốt 6 - 7 tháng v* gi*u một mùa khô kéo d*i từ 5 - 6 tháng trùng v*o mùa lượng điều ra huê kết trái. th*ch nghi với điều kiện kh* h*u hĩ có hai vụ mưa khô rặt rệt như v*y lượng điều sẽ hoá trưởng bạo, t*ch lũy chồng dinh dưỡng trong mùa mưa thắng tã bước qua vụ khô khan lượng sẽ ra hoa v* kết trái thu*n lợi (theo Ohler - 1979 lượng điều cũng bằng lòng cây mưa từ 400 đến 4000mm/năm). lương bổng mưa có hơn công biếu lượng điều ch*m sinh hết v* biếu sản phẩm chất cây thua (hạt bé) v* dễ bị cạc lo*i ton hót đơm trùng tiến công. trái lại cây mưa giò đủ lại dẫn tới cây điều ra món kết quả bất thường. Ở những miền gi*u cây mưa lớn hơn cố định nếu nhiều sự thoát nước xuể vị lượng điều giò th*ch bất tuần tra trạng thái nác tù n*o l*. Ở những xứ nhiều lượng mưa thấp (900mm/năm) hoặc gi*u lượng mưa cao (suýt soát 2000mm/năm) nhưng m* bình diện bẳn bị cân hơi nước gi*u cần lắm cáo pháp nổi giữ nước ở trong suốt gắt như quãng cách trồng trọt phải đủ to, đánh nhẵn cỏ thắng chớ cho cỏ mé tranh nác v* danh thiếp chất dinh dưỡng đồng cây điều. Người mỗ hẵng khảo giáp chộ sự chia xẻ cây mưa trong suốt các tháng 10, 11 v* 12 nhiều hình hưởng đến thâu hoạch mực t*u danh thiếp lượng điều tặng thâu hoạch sớm, l*ng nh*ng v* ch*m. giả dụ lượng mưa nh*ng nh*ng mỗi một tháng l* 200mm thì cả thảy cạc cây điều đều biếu hay l* suất cao, trái lại Nếu cây mưa nh*ng nh*ng tháng 11 có hơn sẽ cho kết trái ngược lại ở những cây ra món sớm v*o tháng 11 (Veerara - ghavan P.G., Vasavan M.G., "Cashew Res. Stn., Annakkasyam", 1979). Ngo*i đòi hỏi phắt cây mưa, khuôn khổ v* chừng độ mực t*u mùa khô cũng lắm ảnh hưởng to*n rệt đến kết trái thu hoạch mùa điều. xuể lắm thứ thâu hoạch thông thường mùa khô khan phải kéo trường *t ra 4 - 5 tháng.

Xem thêm: Yêu Cầu Điều Kiện Kh* H*u V* Dinh Dưỡng Của Cây Điều