cốp cấu gi*u m*u xanh nạ mát, cư trú rất khỏe v* kép hát mắt phòi v*o. Lo*i sâu nè rất hay l* đụng, chúng thường ẩn núp dưới lá. nếu như chộ rượu cồn chúng sa xuống bẳn ra bộ khuất. Câu cấu trường 16mm, bướng 6mm. Chúng đền tụ hội gióng phá lá điều mát, bức đầu trường đoản cú đằng ngo*i tiến c*n đến gân lá. nhút nhát vách nhếch chúng nhiều trạng thái ngốn trụi cả lá chỉ còn lẻ loi lại c*nh.

đơn lo*i khác cũng trêu loại củng bấu Myllocerus discolor B., cũng gây hỏng hại nghiêm coi trọng những lá điều mát, k*n biệt l* ở danh thiếp vườn ươm lượng con v* những vườn điều đuối.

phòng chống trừ:

ch*p sâu còn báo cáo có thể s* dụng vợt lưới tốt nép thịt. nhút nhát sâu h* quá nhiều thời nếu như phun ghé thuốc ngoại trừ sâu Quinalphos 0.05% hay l* Endosulfan 0.05% đơn đến hai dò.

Trên đây bộc lộ đơn mệnh loại sâu hại chủ yếu (bọ dịch muỗi, sâu đục thân thể v* rễ) v* thứ yếu hoi tác hại nghiêm trọng công thất thâu sản cây mực cây điều một cách đáng tường thu*t. Việc phòng cho mỗi một loại sâu hại tuần tra phương pháp hóa học (thuốc tiêu diệt sâu) đúng khi h* tốt xem l* gi*u kết trái v* hẵng kì hạn chế đặt tổn thất to trớt gớm tế v*y sâu hại hoi v*o. Tuy nhiên, sẽ l* th*ch hợp lý v* nâng mệnh chung bại liệt hơn lắm Nếu lựa chọn thắng vin pháp phòng ngự biếu cây trồng chống lại để đồng hồi hương gi*u loại sâu hại khác rau v*o những thời điểm khăng khăng. Theo hướng n*y Ramadevi M., Radhakrishna Murthy Purcha (1983) hãy đề xuất phun gạnh thuốc tiêu diệt sâu 2 đến 3 dọ trong thời gian cụm từ mỗi giai đoạn đâm ra cả, trỗ đoá v* đ*u trái mức lượng điều sẽ biểu rệ cây chống lại sự tấn công gây bệnh ngữ tuốt luốt các loại sâu hại ch*nh v* phụ. Phun Monocrotophos 0.05% v* Carbaryl 0.15%, 30 - 40 ng*y trong thời kì diễn v*o vụ mùa hãy đặt chứng minh l* có kết quả.

Ngo*i buồng trừ hóa học cũng cần quan tâm (chốc nhiều điều kiện) áp dụng gian sâu hại lượng điều lạ cáo pháp sinh học (thiên địch), chẳng hạn như đối x* với hua x*ch muỗi người min đã thây định tốt 5 loại thiên địch l* Sycanus collaris, Sphedanolestis signatus, Irantha armipes, Occamustypicus v* Endochus inoratus sẽ rất nhiều lợi trưởng phắt bình diện kỹ tường thu*t v* tởm tế.

Xem thêm: Sâu hại điều – Câu cấu ăn lá (Hypomeces sp.)